Algemene voorwaarden

Inschrijven en betalen

U kunt uw kind via de website www.bloeisd.nl inschrijven voor een activiteit. Ook als uw kind niet op de school zit waar de activiteit wordt georganiseerd. De BLOEI! activiteiten organiseren we voor kinderen en jongeren tussen de 2 en 27 die wonen in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Als u uw kind inschrijft of je schrijft jezelf in via de website, vragen we u direct voor de deelname te betalen via iDEAL. Pas na betaling is de inschrijving compleet. Kunt u, om welke reden dan ook, niet betalen via iDEAL? Neem dan contact met ons op via bloei@schouwen-duiveland.nl Na een succesvolle inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail zodat u zeker weet dat de inschrijving is gelukt.

Indeling

Deelnemers aan een BLOEI! activiteit worden automatisch ingedeeld wanneer de inschrijvingstijd is verlopen of wanneer de activiteit het maximale aantal deelnemers heeft bereikt. Het kan gebeuren dat meerdere deelnemers zich aanmelden op hetzelfde moment. In dit geval is het mogelijk dat er meer deelnemers zijn voor de activiteit, dan het ingestelde maximum. U ontvang van ons bericht wanneer uw kind om bovenstaande reden niet mee kan doen met een activiteit.

 Minimum aantal deelnemers

Er geldt voor elke activiteit een minimum aantal deelnemers. Wanneer het aantal inschrijvingen onder het minimum is, houdt BLOEI! zich het recht voor de activiteit te annuleren. Wij stellen u hiervan op de hoogte, uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de activiteit. Uw betaling storten we op uw rekening terug, binnen een termijn van vier weken na melding.

Maximum aantal deelnemers

Er geldt voor elke activiteit een maximum aantal deelnemers. Het maximum varieert per activiteit.

Uitschrijven en terugbetaling

Wanneer u uw kind inschrijft of je schrijft jezelf in voor een eenmalige activiteit of activiteitenreeks, betaalt u vooraf. U heeft géén recht op terugbetaling wanneer uw kind lessen overslaat en dit buiten de invloed van de organisatie valt.

Als u na de inschrijving van uw kind toch afziet van deelname, kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Afhankelijk van de reden van afzien van deelname wordt het inschrijfgeld terugbetaald. Dit gebeurt enkel wanneer u 7 dagen voor aanvang van de activiteit uw kind (of jezelf) uitschrijft voor de activiteit.

Als een deelnemer door vervelend gedrag (tijdelijk) niet met de activiteit mag meedoen, heeft u geen recht op terugbetaling van de inschrijfkosten.

Annulering activiteiten en terugbetaling

Als er een activiteit uitvalt (bijvoorbeeld door ziekte van de activiteitenbegeleider), dan plannen we deze opnieuw in. Dit doen we in principe aan het einde van de activiteitenreeks. Gaat het om een eenmalige activiteit, dan plannen we een nieuwe datum. Als de deelnemer op deze datum niet beschikbaar is, heeft u geen recht op terugbetaling. Als de organisatie die de activiteit uitvoert de uitgevallen les niet meer opnieuw verzorgt, zal BLOEI! voor elke ontbrekende activiteit de inschrijvingskosten terugbetalen. Bij een eenmalige activiteit ontvangt u dan het volledige inschrijvingsgeld terug en bij een activiteitenreeks het bedrag van elke uitgevallen datum. Uw betaling storten we op uw rekening terug.

 

De school

De school speelt een informerende en ondersteunende rol. Zij zijn niet verantwoordelijk voor inschrijvingen, betalingen, en dergelijke. Dit verloopt via de coördinator van BLOEI! van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Verantwoordelijkheid tijdens en buiten de activiteitentijden

BLOEI! heeft verschillende afspraken gemaakt met partners over opvang, waaronder met de buitenschoolse opvang. BLOEI! is niet verantwoordelijk voor de opvang van uw kind buiten de activiteitentijden. Wanneer u uw kind inschrijft voor een BLOEI! activiteit, moet u zelf de buitenschoolse opvang hierover informeren. BLOEI! vertrouwt erop dat u deze verantwoordelijkheid neemt.

De activiteiten sluiten zoveel als mogelijk aan bij schooltijden. De tijd die overbrugt moet worden tussen einde schooltijd en start BLOEI! activiteit is de verantwoordelijkheid van ouders. Kinderen mogen deze tijd overbruggen op school. Er is voor deze tijd geen toezicht geregeld.

De verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt tijdens de activiteit bij BLOEI!. De school kan ruimte beschikbaar stellen aan BLOEI!, maar dragen niet de verantwoordelijkheid voor de activiteit. Zowel BLOEI! als de school zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. (Kleine) ongevallen vallen onder de ziektekostenverzekering van de ouders.

Voor de organisatie van BLOEI! hebben wij, de Gemeente Schouwen-Duiveland, met onze partners een aantal afspraken gemaakt:

 • De coördinator BLOEI! * draagt zorg voor de organisatie en coördinatie van de buitenschoolse activiteiten in de kernen. De uitvoering van de activiteiten wordt overgedragen aan een activiteitenbegeleider**.
 • De activiteitenbegeleider bereidt de activiteiten voor en verzorgt de lessen. De activiteitenbegeleider(s) begeleid(t)(en) de groepen zelfstandig.
 • De activiteitenbegeleider start en eindigt op de afgesproken tijdstippen, welke met de school en de kinderopvang worden afgestemd door de coördinator BLOEI!.
 • Indien blijkt dat er onvoldoende animo is voor een geplande activiteit kan de coördinator BLOEI! de activiteit afzeggen zonder dat er kosten doorberekend worden.
 • De coördinator BLOEI! verstrekt aan de activiteitenbegeleider, de school en de kinderopvang een lijst met gegevens van de deelnemers voorafgaand aan de activiteit. De lijst bevat in ieder geval de namen en groep van de deelnemers, het (nood)telefoonnummer van de ouders, de bijzonderheden die bij inschrijving aangegeven zijn en of uw kind op de foto mag.
 • De activiteitenbegeleider houdt op de deelnemerslijst bij wie daadwerkelijk aan de activiteit hebben deelgenomen en koppelt deze informatie terug aan de coördinator BLOEI!.
 • Indien bij de school of de kinderopvang bekend is dat een deelnemer niet bij de activiteit aanwezig kan zijn, geven zij dat door aan de activiteitenbegeleider of aan de coördinator BLOEI!.
 • Indien een deelnemer zonder opgaaf van reden niet bij de activiteit aanwezig is, neemt de activiteitenbegeleider contact op met de ouder(s)/verzorger(s).
 • De activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente Schouwen-Duiveland.
 • Indien er kinderen van de buitenschoolse opvang deelnemen aan de activiteiten blijft de kinderopvang verantwoordelijk voor deze kinderen.
 • Tijdens een BLOEI! activiteiten op een school is er naast de activiteitenbegeleider altijd achtervang aanwezig in de vorm van een leerkracht van de school en/of een pedagogisch medewerker van de kinderopvang.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan een derde of aan eigendommen van een derde door een onrechtmatige gedraging van de activiteitenbegeleider en/of van deelnemers aan de activiteit.
 • De activiteitenbegeleider dient zelf te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.

*Coördinator BLOEI!: onder coördinator BLOEI! wordt verstaan de door de gemeente Schouwen-Duiveland aangestelde functionaris die belast is met de organisatie en coördinatie van de naschoolse activiteiten.

**Activiteitenbegeleider: onder activiteitenbegeleider wordt verstaan diegene die in opdracht van de gemeente naschoolse activiteiten aanbiedt op het gebied van:

 • sport, cultuur en techniek voor kinderen en jongeren tussen de 2 en 23 jaar
 • sociale en emotionele ontwikkeling voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar

Registratie en privacy

Bij inschrijving staan uw gegevens geregistreerd in het planningssysteem van BLOEI!. Het betreft NAW, noodtelefoonnummer en email van ouders en naam, geslacht, school, groep en bijzonderheden van de kinderen. Bij het aanmaken van een account kunt u deze gegevens te allen tijde wijzigen nadat u bent ingelogd in uw account. BLOEI! speelt deze gegevens niet door aan derde partijen, behalve aan de partners die de activiteit verzorgen waarvoor uw kind staat ingeschreven. Partners zijn aangesloten scholen, naschoolse opvang en activiteitenbegeleiders. Wij bewaren deze gegevens totdat u uw kinderen (of jezelf) uitschrijft op de website van BLOEI!

Foto's en video's

Wij maken regelmatig foto's tijdens activiteiten om te laten zien hoe leuk BLOEI! is. We gebruiken de foto's en video's op deze website en op de gangbare social mediakanalen van BLOEI!. Daarnaast kunnen we de foto's gebruiken voor promotionele doeleinden van BLOEI!. De foto's en filmpjes verstrekken we niet aan derden. Bij het inschrijven en/of aanmaken van een account kunt u aangeven of u hiermee akkoord bent. Wanneer u akkoord bent en een account heeft van BLOEI! kunt u de toestemming te allen tijde intrekken nadat u bent ingelogd in uw account. Als u een reeds geplaatste foto van uw kind wilt laten verwijderen van onze (sociale) media kunt u dit aangeven bij de coördinator BLOEI! van de gemeente Schouwen-Duiveland.